25 03/11
23:02

Екзаменаційні питання (на державний іспит)

для студентів-журналістів)

 1. Критерії оцінки журналістом політичної ситуації, вплив ЗМІ на формування політичної влади в  Україні.
 2. Полеміка у ЗМІ: функції і сучасні проблеми, специфіка полеміки в пресі, на радіо і телебаченні.
 3. Критико-бібліографічна робота в сучасній пресі.
 4. Василь  Стус – речник нації і гуманістичної візії людини.
 5. Публіцистика О.Ольжича.
 6. Публіцистика Симона Петлюри.
 7. Проблематика й мастерність полемічної публіцистики І.Франка
 8. Листи Короленка до Луначарського: проблеми більшовизму.
 9. І.Франко про М.Драгоманова.
 10. Журнал І.Франка "Житє і слово"  (історія, проблематика, рубрикація).
 11. І.Франко як організатор, редактор і видавець періодичних видань.
 12. Українська журналістика доби Центральної Ради, Гетьманату й Директорії.
 13. Масова комунікація та її основні поняття.
 14. Засоби масової  інформації  і  вибори.
 15. Ідеї націоналізму в європейській та українській політичній публіцистиці (кінець ХІХ-поч.ХХст.).
 16. Нелегальні видання в Україні 60-80-их років ХХ століття (передумови виникнення, провідні видання, проблематика).
 17. Аргумент і його різновиди в журналістиці.
 18. Формування і розвиток народовської преси в Галичині.
 19. Правові та етичні норми сучасної журналістики: національний і міжнародний аспекти.
 20. Гумор і сатира в ЗМІ.
 21. Проблема взаємодії засновника й редакційного колективу періодичного  видання.
 22. Преса і громадська думка:  національний і міжнародні аспекти.
 23. Мовна особистість журналіста та шляхи її вдосконалення.
 24. Журналіст і джерела інформації.
 25. Елітарна і масова культура у ЗМІ.
 26. Періодизація української журналістики ХХ століття.
 27. Основні функції ЗМІ сьогодні.
 28. Електронні засоби масової  інформації й утвердження української державності.
 29. Реклама в журналістиці як форма маркетингу: її специфіка у пресі, на радіо і телебаченні.
 30. Т.Шевченко і візія України.
 31. Т.Г.Шевченко і українська журналістика другої половини ХІХ століття.
 32. Функціонування газети в умовах ринку.
 33. Підвищення ролі літератури і мистецтва у національно-духовному розвитку особистості  і завдання ЗМІ.
 34. Характеристика складників журналістської майстерності у світлі сучасних вимог.
 35. Сучасна російська публіцистика і Україна.
 36. Критика тоталітарної преси в Україні періоду 1930-1990 рр.
 37. Секретаріат редакції газети, структура і головні  функції.
 38. Засоби масової інформації і проблеми розвитку національної освіти України.
 39. Власний кореспондент газети, радіо і телебачення. Специфіка його роботи в Україні та за кордоном.
 40. Журналістика й економіка: національний аспект.
 41. Об'єктивний та відображений факт у журналістському творі.
 42. Українська журналістика 1905-1914 рр.
 43. Політичний плюралізм і видання  різних партійних і громадсько-політичних організацій в сучасній Україні.
 44. Методи збору інформації в журналістиці.
 45. Розвінчання сталінізму у творчості І.Багряного. 
 46. Василь Симоненко у контексті поетів-шістдесятників.
 47. Проблеми національно-мовного відродження в Україні та їх висвітлення у сучасних ЗМІ.
 48. Документалізм у журналістиці.
 49. Преса української діаспори (40-і-80-і рр. ХІХ ст.).
 50. Якісні газети на Заході.
 51. Основні етапи роботи над журналістським твором.
 52. Альманахова журналістика в Україні, Галичині,  Закарпатті.
 53. Журналіст у парламенті: акредитація, статус, особливості праці.
 54. Сучасна літературно-художня періодика: проблеми творчості.
 55. Українська  журналістика в Галичині 1900-1914 рр.
 56. Проблеми національно-духовного відродження в сучасній українській журналістиці.
 57. Українська преса в період Другої світової війни.
 58. Види правки журналістського тексту.
 59. Особливості комерційних видань, радіо- і  телеорганізацій.
 60. Проблеми науки на сторінках газет, у теле- і радіопередачах України.
 61. "Білі плями"  у вивченні  історії української журналістики та завдання науки на  сучасному етапі.
 62. Засоби експресивності та їх роль у публіцистичному творі.
 63. Інформаційна культура як показник професіоналізму ведення ЗМІ.
 64. Журналістика і відродження української державності.
 65. Політична культура журналіста (національний і міжнародний аспекти).
 66. Журналістська діяльність М.Міхновського.
 67. Вацлав Гавел про відповідальність за слово.
 68. Порівняльна характеристика суспільно-політичних передач українського телебачення і радіомовлення.
 69. Д.Донцов – публіцист.
 70. Інформаційний простір України: основні поняття  і проблеми його становлення.
 71. Інтерв'ю, репортаж, звіт та їх особливості у пресі, на радіо і телебаченні.
 72. Формування і розвиток партійної преси у Галичині.
 73. Проблеми екології і журналістика: національний і міжнародний аспекти.
 74. Публіцистика С.Бандери.
 75. Проблеми культури мови в сучасному українському мовознавстві.
 76. Журнали "Тайм" (США), "Шпігель" (Німеччина): специфіка подачі інформації та дослідницької публіцистики.
 77. Загальнополітичні  і галузеві газети України.
 78. М.С.Грушевський як реформатор журнально-видавничої справи кінця ХІХ - поч.ХХ cтоліття.
 79. Історична тематика на сторінках сучасних видань, у передачах радіо і телебачення.
 80. Стаття, її основні жанрові особливості.
 81. Стилістичні властивості слова  в журналістському  тексті.
 82. Політичний портрет у сучасній  пресі, на радіо й телебаченні.
 83. Газета в системі ЗМІ (типи сучасних газет).
 84. Публіцистика М.Хвильового у контексті літературного  процесу 20-30 років.
 85. Редакція як творчо-видавнича структура.
 86. Висвітлення в  ЗМІ основних напрямів молодіжної політики України на сучасному етапі.
 87. Концепція свободи преси  за кордоном:  історичний аспект і сучасність.
 88. Міжнародна політика України у дзеркалі ЗМІ.
 89. Принципи  редакторського  аналізу текстів.
 90. Інформаційні агентства України і світ: специфіка організації праці і вимоги до подачі  інформації.
 91. Сучасні теорії преси за кордоном.
 92. Довідкова література  (енциклопедії, словники) у роботі журналіста.
 93. Західноукраїнська преса 20-30-х рр. ХХ ст. (структура, основна проблематика, особливості функціонування).
 94. Критика у пресі та  її  залежність  від рівня  розвитку  демократії  у суспільстві.
 95. Проблеми інформаційного суспільства у відображенні ЗМІ.
 96. Паралельні та синонімічні синтаксичні  конструкції в українській мові  та їх функціонування  в журналістському тексті.
 97. Міжнародне становище України і ЗМІ.
 98. Планування роботи редакції газети, програмування мовлення на радіо  і телебаченні.
 99. Національна ідея  і  зарубіжна публіцистика  (Джузеппе  Мадзіні, Сетон-Вотсон).
 100. Марксистська, нацистська і ліберальна  концепції преси: порівняльний аспект.
 101. Література  в умовах  тоталітарного суспільства.
 102. Типові мовні  огріхи  у газетних текстах, у радіо-  та телемовленні та способи їх усунення.
 103. Радіо "Свобода": політична філософія передач.
 104. Українська преса періоду революції 1905-1907 рр.
 105. Словники та їх використання в журналістській  практиці.
 106. Місце української культури у сучасному  світі та завдання  мас-медіа у її популяризації.
 107. Структура номера газети (текстові матеріали,  ілюстрація, рубрикація, форми  подачі матеріалів, реклама).
 108. Стаття Карела Чапека "Чому  я не комуніст?"
 109. Мовна культура теле- і радіожурналістики.
 110. Українська  публіцистика у світовому контексті.
 111. Цензурні закони та їх  вплив на розвиток української  журналістики.
 112. Методика вивчення, перевірки  і подачі фактів у  журналістиці.
 113. Журнали в системі  масової комунікації на Заході.
 114. Українська неформальна преса у 1989-1991 роках.
 115. Спілкування журналіста  у процесі  збору інформації: його особливості  в різних  каналах  ЗМІ.
 116. Моральний тип  мислення в журналістиці (на прикладі Р.Емерсона, Т.Карлейля, Т.Масарика, Є.Сверстюка).
 117. Українська фразеологія та її використання у журналістському тексті.
 118. Оглядовий  метод у журналістиці і коментаторський стиль у  газетній  і телерадіожурналістиці.
 119. Телебачення як  культурний феномен (міжнародний аспект).
 120. Українська мова  як державна: проблеми функціонування на всьому  етнопросторі та в різних стилях.

 


Коментарі:


1860
0
2056
0
2060
0